• modules/mod_jb_flexslider/images/15.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/16.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/11.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/14.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/13.jpg

Údržba komunikácií

Zimná údržba komunikácií (ZÚMK):

 

Na základe zmluvy s mestom Handlová, zabezpečuje naša spoločnosť zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, parkovacích  a spevnených mestských plôch (ďalej len MK) v meste Handlová, mestských častiach Morovno, Horný koniec a Nová Lehota. Spločnosť Hater - Handlová s.r.o. sa pri výkone zimnej údržby riadi platným a mestom schváleným Operačným plánom. Cieľom zimnej údržby je, aby sa v čo najkratšom čase , s prihliadnutím na poveternostné podmienky a technické vybavenie zaistila bezpečná zjazdnosť a prechodnosť MK. 

 

Rozsah činností ZÚMK je rozdelený do troch stupňov dôležitosti:

1. Stupeň - komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú prepravu, príjazdy k zdravotníckym zariadeniam a dopravno - nebezpečné miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, resp. štátnu cestu I/50)

2. Stupeň - ostatné komunikácie nezaradené do 3. stupňa dôležitosti

3. Stupeň - medziblokové komunikácie, menej frekventované chodníky, odstavné plochy, parkoviská, účelové komunikácie

 

Výkon ZÚMK spočíva najmä v odstraňovaní snehu, zdrsňovaní ujazdených a utlačených vrstvách snehu na MK. O výjazde techniky a o vhodnom spôsobe výkonu činnosti (hrnutie, posyp) rozhoduje dispečer na základe aktuálnych a predpokladaných poveternostných vplyvov.  Komunikácia medzi dispečerom a vodičmi zabezpečujúcimi ZÚMK je zabezpečená prostredníctvom mobilných telefónov. Okrem toho je zabezpečené telefonické spojenenie občanov na dispečera na t.č.: 0915879227 - NONSTOP. Občania môžu pripomienky k výkonu ZÚMK zasielať aj mailom na:

Naša spoločnosť sa snaží zmierňovať následky zimy, nedajú sa však úplne odstrániť. Pri kalamitných stavoch nie je možné udržiavať všetky MK v ideálnom stave, preto sa v týchto prípadoch venuje zvýšená pozornosť hlavným trasám a nebezpečným úsekom a až potom ostatným častiam mesta a mestských častí.

Počasie Slovensko


Počítadlo návštevnosti

Slovakia (SLOVAK Republic) 71.7% Slovakia (SLOVAK Republic)
United States 18.9% United States
Czech Republic 2.6% Czech Republic
Total:   55  Countries

013308

Today: 8
Yesterday: 13
This Week: 93
Last Week: 106
This Month: 278
Last Month: 373